Hore

Viete ako správne recyklovať? Otestujte sa!

Viete ako správne recyklovať? Otestujte sa!

Recyklácia odpadu by mala v súčasnej dobe samozrejmosťou. Viete však správne recyklovať? Otestujte sa!

 1. Ako správne recyklovať vypálené žiarovky?
  1. Žiarovky patria do nádoby na sklo
  2. Patria do bežného odpadu
  3. Je potrebné ich zaniesť do zberného dvoru alebo do špecializovanej predajne
 1. Váš mobil prestať fungovať, čo s ním urobíte?
  1. Nevyhadzujem ho, nechám si ho v zásuvke
  2. Zoberiem ho na zberné miesto v obchode s elektronikou
  3. Hodím ho do žltej nádob
 1. Čo spravíte s korkovou zátkou po dopití vášho obľúbeného vína?
  1. Hodím ji do nádoby na sklo spolu s fľašou
  2. Do nádoby na papier, ide predsa o bio materiál zo stromov
  3. Patrí do komunálneho odpadu
 1. Pri príprave nedeľných (vege-)rezňov vám zostane olej na panvici. Čo s nim urobíte?
  1. Olej vylejem do umývadla
  2. Olej vylejem do záhrady na trávu
  3. Olej uskladním a odnesiem na najbližšie zberné miesto
 1. Čo urobíte s plechovkami a konzervami?
  1. Overím si recyklačnú politiku mesta alebo obce a hodím do príslušného kontajnera
  2. Patria do nádoby na sklo

(alebo sa inšpirujte TU)

 1. Čo s použitými vatovými tampónmi?
  1. Je to bio materiál a hodím ich do nádoby na bio odpad
  2. Hodím ich do komunálneho odpadu
  3. Dám ich do nádoby na papier
 1. Čo s vypáleným zapaľovačom?
  1. Dám ho na špecializované zberné miesto
  2. Hodím ho do kontajnera na komunálny odpad
  3. Hodím ho do nádoby na plastový odpad
 1. Pre dodržiavanie správnej ústnej hygieny je dôležité meniť zubnú kefku každé tri mesiace. Čo s nimi potom?
  1. Patria do žltej nádoby, keďže ide o plast
  2. Patria do nádoby na komunálny odpad
  3. Odnesiem ich na zberné miesto v drogérii
 1. Rýchlo vyvíjajúca technológia spôsobuje, že slúchadlá, ktoré sme si kúpili pred dvoma rokmi už nemajú požadovanú úlohu. Čo s nimi, keď si kúpite nové?
  1. Hodíme ich do komunálneho odpadu
  2. Hodíme ich do nádoby na plastový odpad
  3. Prinesieme ich na zberné miesto elektroniky
 1. Hovorí sa, že rozbitie zrkadla prináša 7 rokov nešťastia. Ale jeho nesprávna recyklácia znečisťuje planétu a to je horšie! Čo s rozbitými kúskami?
  1. Hodíme ich do nádoby na sklo
  2. Hodíme ich do komunálneho odpadu

 

Nezabudnite, že recyklácia materiálov sa môže líšiť v rôznych regiónoch a preto je vhodné sa informovať o správnom narábaní s materiálmi na stránke obce alebo mesta.

Správne odpovede (každá správna odpoveď je za 3 body)

1c, 2b, 3c, 4c, 5a, 6b, 7b, 8c, 9c, 10b

 

Vaše skóre:

1 – 10 bodov

Investujte viac času a naučte sa správne recyklovať. Planéta vám poďakuje.

11 – 20 bodov

Máte čo zlepšovať ale ste na správnej ceste!

21 – 30 bodov

Blahoželáme! Ste majstrom v recyklácii.