Hore

Záväzok zodpovednosti

V spoločnosti Grupo Calvo chceme prispieť k úsiliu o zabezpečenie udržateľnej budúcnosti pre všetkých.

Sme presvedčení, že prostredníctvom podnikového riadenia založeného na zodpovednosti je možné vytvárať hodnotu pre podnikanie, spoločnosť a planétu.

Môžeme robiť veci lepšie, a preto sme pracovali na návrhu verejných cieľov zodpovedného záväzku s cieľovým dátumom do roku 2025 v troch veľkých oblastiach: oceány, životné prostredie a ľudia. Stupeň pokroku overí nezávislá tretia strana.

Chceme byť lepší, a preto sa presúvame od záväzku k činnosti!

Oceány

Oceány sú nevyhnutné pre udržateľnosť planéty. Musíme sa o ne starať a zodpovedne ich spravovať.

Väčšina našich surovín pochádza z oceánov a je našou povinnosťou prispievať k správnemu riadeniu zdrojov a ochrane biodiverzity.

Preto sme navrhli 6 cieľov zameraných na zníženie nášho vplyvu na morské prostredie.

Naše záväzky:

1. Udržateľný lov tuniaka v našich značkách

Zaväzujeme sa, že 100 % tuniakov z našich produktov pochádza zo zodpovedného a udržateľného rybolovu. To znamená, že musí spĺňať jednu alebo viac z týchto charakteristík:

 • Mať osvedčenie MSC (Marine Stewardship Council).
 • Pochádzať z rybolovu zahrnutom do rozsiahleho projektu FIP (Projekt na zlepšenie rybného hospodárstva), ktorý bol ohodnotený ako A alebo B podľa https://fisheryprogress.org/.
 • Obsahovať tuniaka loveného bez použitia zariadení FAD (zariadenie na zhlukovanie rýb).
 • Obsahovať tuniaka loveného loďami s osvedčením APR (Tuniak zo zodpovedného rybolovu).
 • Obsahovať tuniaka loveného po jednom, prostredníctvom selektívnych metód rybolovu, ako je lov na udicu.

2. Produkt z rybolovu, ktorého pôvod môžeme vysledovať

Zaväzujeme sa, že spotrebiteľ bude môcť poznať pôvod produktu, ktorý chce konzumovať: druh, použité rybárske zariadenie, oceánská oblasť, kedy a kým bol ulovený.

3. Nakladanie s morským odpadom

Naším cieľom je začať rôzne programy na zlepšenie nakladania s našimi odpadmi v mori, za účelom poskytnútia riešení, ktoré prispejú k odstráneniu plastov v moriach.

4. Spravovať zodpovednejšiu flotilu

Naša vlastná flotila bude mať aj ciele určené na zníženie jej vplyvu na biodiverzitu a životné prostredie.

5. Rybolov bez použitia zariadení FAD

Naše lode využívajú ako rybolovné zariadenia kruhové záťahové siete. Zariadenia FAD sa zvyčajne používajú na zefektívnenie rybolovných operácií. Chceme však vyvážiť náš vplyv na životné prostredie zvýšením úlovkov bez použitia týchto zariadení. Momentálne je 16 % našich úlovkov vylovených bez zariadení FAD.

6. Aktívne zariadenia FAD na loď

Aby sme znížili vplyv zariadení FAD na životné prostredie, chceme obmedziť počet aktívnych zariadení FAD na 300 ks na plavidlo. V súčasnosti je právne obmedzenie 450 ks na plavidlo.

7. Bezsieťové a biologicky rozložiteľné zariadenia FAD

Chceme obmedziť vplyv zariadení FAD na morskú biodiverzitu tým, že sa stanú 100 % bezsieťovými (aby sa zabránilo uviaznutiu akéhokoľvek druhu ryby v sieti) a 100 % biologicky rozložiteľnými.

Prostredie

Ochrana životného prostredia je nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja planéty a nášho vlastného podnikania. Z tohto dôvodu je zníženie dopadov, ktoré môže mať naša činnosť na životné prostredie, zásadnou úlohou spoločnosti Grupo Calvo.

Naše záväzky:

 • Znížiť o 10 % spotrebu vody na každú vyrobenú tonu produktov
 • Znížiť o 10 % spotrebu energie a emisií na každú tonu produktov
 • 50 % spotrebovanej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov
 • 0 % odpadu na skládke

Okrem toho sa budeme usilovať o zníženie tvorby odpadu v továrni aj v kanceláriách, kde odstránime jednorazové plastové výrobky.

 • 95 % recyklovateľných výrobkov
 • 85 % recyklovaného pôvodu alebo s osvedčením o udržateľnosti

Ľudia

Ľudia sú v centre našej stratégie. Od našich spotrebiteľov po našich zamestnancov cez komunity, v ktorých je naša spoločnosť prítomná. Naše poslanie, vízia a účel spoločnosti sú vždy spojené s ľuďmi. Musíme byť schopní zaručiť udržateľný rast podnikania, ktorý zaručuje spoločnostiam tento pokrok.

Naše záväzky:

 • 20 % žien v riadiacom výbore
 • 30 % žien v strednom manažmente
 • Zníženie pracovných úrazov
 • 100 % zdravé a výživné výrobky

Všetky výrobky vyrábané a uvádzané na trh spoločnosťou Grupo Calvo sú v súčasnosti 100 % výživné a zdravé. Sú bohaté na bielkoviny, vitamíny a omega-3 mastné kyseliny a neobsahujú konzervačné látky. Náš záväzok je, že náš sortiment výrobkov do roku 2025 bude sledovať súčasné parametre výživy a zdravia.