Hore

Ako sme sa posunuli v našich záväzkoch ku udržateľnosti? – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ako sme sa posunuli v našich záväzkoch ku udržateľnosti? – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia je nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja planéty a nášho vlastného podnikania. Z tohto dôvodu je znižovanie vplyvov, ktoré môže mať naša činnosť na životné prostredie, zásadnými otázkami pre skupinu Grupo Calvo.

Naše záväzky

Spotreba vody

Zaviazali sme sa znížiť spotrebu vody o 10 % na každú tonu produktu vyrobeného v našich závodoch.

Aktuálny pokrok

Spotreba energie a emisií

Zaviazali sme sa znížiť spotrebu energie a emisie o 10 % na každú tonu hotového výrobku.

Aktuálny pokrok

Spotreba elektriny

Minimálne 50 % elektriny, ktorú používame vo výrobných procesoch a v našich kanceláriách, bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie.

Aktuálny pokrok

Odpad

Naším záväzkom je, že všetok nie nebezpečný odpad z našich tovární a kancelárií sa zhodnotí (recykluje, opätovne použije alebo energeticky zhodnotí), aby nekončil na skládkach.

Okrem toho budeme pracovať na znížení tvorby odpadu v závode aj v kanceláriách, kde odstránime jednorazové plasty.

Aktuálny pokrok

Recyklovateľné obaly

Minimálne 95 % obalov našich produktov, ktoré uvedieme na trh, bude recyklovateľných.

Aktuálny pokrok

Materiály

85 % materiálov, ktoré používame na výrobu našich produktov, budú recyklované materiály alebo budú mať certifikovaný trvalo udržateľný pôvod.

Aktuálny pokrok