Hore

Právne upozornenie

Identifikácia a vlastnícke práva

CALVO.SK, je webová stránka vo vlastníctve LUIS CALVO SANZ S.A., CIF: A-15017205, CARRETERA CORUÑA – FINISTERRE KM. 34.5 / 15106 CARBALLO (LA CORUÑA), zapísaná v obchodnom registri La Coruña, zväzok 211, kniha 86, sekcia 3, list 17, strana 779 (prvý zápis) Email: lopd.datos.personales@calvo.es

Na základe toho je zaručené, že spoločnosť www.calvo.sk spĺňa zákon č. 34/2002 z 11. júla o informačnej spoločnosti a elektronickom obchode.

Prijatie podmienok užívateľom

Každý, kto pristupuje k webovému serveru, bude mať postavenie používateľa www.calvo.sk. Používanie stránky www.calvo.es používateľom, znamená úplné akceptovanie tu uvedených všeobecných podmienok, takže ak používateľ s nimi nesúhlasí, musia sa zdržať používania tejto webovej stránky. Používateľ sa zaväzuje nepoužívať portál www.calvo.es alebo jeho služby a obsah spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho uplatňovanie. Zodpovedná spoločnosť si vyhradzuje právo odobrať prístup na portál bez predchádzajúceho upozornenia každému používateľovi, ktorý porušuje toto právne upozornenie. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné podmienky používania, ako aj akékoľvek ďalšie všeobecné alebo špecifické podmienky, pravidlá používania alebo upozornenia z nich vyplývajúce. Taktiež si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť prezentáciu, konfiguráciu a umiestnenie webových stránok, ako aj obsah a podmienky, ktoré sú potrebné na ich používanie.

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prístup a používanie webových stránok a obsahu v nich obsiahnutých sa uskutočňuje voľne a vedome, výhradne pod svojou zodpovednosťou. Používateľ sa zaväzuje primerane a zákonne používať webovú stránku a jej obsah a aplikácie v súlade s platnými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami, morálkou, všeobecne uznávanými dobrými zvykmi a verejným poriadkom.

Používateľ berie na vedomie, že prístup na stránku www.calvo.es je úplne bezplatný, s výnimkou tých služieb alebo aplikácií, ktoré sú uvedené vo všeobecných podmienkach, čiže služby, ktoré budú používateľom jasne identifikovateľné a budú mať možnosť ich využívať alebo nie.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na externé stránky, na ktorých spoločnosť LUIS CALVO SANZ, S.A. nenesie zodpovednosť za kvalitu, spoľahlivosť, presnosť a / alebo pravdivosť služieb, informácií, prvkov a / alebo obsahu, na ktoré sa vzťahuje alebo odporúča, s výnimkou vyhlásenia príslušného orgánu s opačným účinkom alebo oznámenia či žiadosti tretích strán, že LUIS CALVO SANZ, S.A. preukáže, že je zákonné a že nepoškodzuje tovary alebo práva tretej strany zodpovednej za náhradu škody. Ak si niektorý z používateľov stránky myslí, že informácie, ku ktorým sa dostal sú nezákonné alebo škodlivé pre ich vlastníctvo a práva, oznámte prosím prostredníctvom e-mailu na lopd.datos.personales@calvo.es, aby odstránili alebo zakázali zodpovedajúci odkaz.

Taktiež neexistuje žiadna záruka na trvalý prístup ani správne prezeranie, sťahovanie alebo používanie prvkov a informácií obsiahnutých na webových stránkach, ktoré môžu byť obmedzované, bránené alebo prerušené faktormi, ktoré sú mimo kontroly.

LUIS CALVO SANZ, S.A. nezodpovedá za názory vyjadrené používateľmi na webe prostredníctvom žiadnej zo svojich aplikácií, ani za zákonnosť, spoľahlivosť, pravdivosť alebo presnosť informácií poskytovaných prostredníctvom portálu tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou portálu.

Údaje, ktoré poskytli neplnoleté osoby a najmä osoby mladšie ako 14 rokov, budú zbierané, spracovávané a spravované v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.

Bez ohľadu na vyššie uvedené sa používateľovi zaručuje, že všetky služby poskytované prostredníctvom portálu budú uzavreté s legitímnymi vlastníkmi, získajú originálne produkty, ktoré rešpektujú súčasnú legislatívu a španielsky právny systém.

Duševné vlastníctvo

Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva týkajúce sa obsahu a akýchkoľvek ďalších prvkov vložených na webovej stránke patria spoločnosti LUIS CALVO SANZ, S.A.

LUIS CALVO SANZ, S.A. je vlastník práv, ktoré sa integrujú do grafického dizajnu webovej stránky, menu, navigačných tlačidiel, HTML kódu, textov, textúr, grafiky a akéhokoľvek iného obsahu webovej stránky.

Obsah www.calvo.es nesmie byť reprodukovaný ako celok ani ako jednotlivé časti, ani prenášaný či registrovaný akýmkoľvek systémom na vyhľadávanie informácií v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek médiu, pokiaľ nemáte predchádzajúce písomné oprávnenie od vlastníka.

Podobne je zakázaný akýkoľvek druh využívania vrátane všetkých druhov reprodukcie, distribúcie, priradenia tretím stranám, predchádzajúcej komunikácie a transformácie prostredníctvom akéhokoľvek nosiča a média.

Nedodržanie týchto zákazov legalizuje LUIS CALVO SANZ, S.A. aby vykonali príslušné právne kroky.

Ochrana osobných údajov

Informácie poskytnuté používateľom prostredníctvom ktoréhokoľvek z formulárov na webovej stránke, budú zahrnuté do jedného alebo viacerých súborov, za ktoré zodpovedá LUIS CALVO SANZ S.A. so sídlom v CARRETERA CORUÑA – FINISTERRE KM. 34,5 / 15106 CARBALLO (LA CORUÑA)

Vaše údaje budú, s vaším súhlasom, spracované s cieľom poskytnúť požadované služby ak sa prihlásite k odberu nášho newslettera a prispôsobiť tieto služby tak, aby sa zlepšila jeho kvalita voči používateľovi a odpovedala alebo odosielala informácie požadované používateľom.

Taktiež, ak odsúhlasíte začiarknutím príslušného políčka, budú vaše údaje použité na odosielanie informácií o nových produktoch alebo službách podobné tým, ktoré boli pôvodne zmluvne dohodnuté, alebo ktoré by vás mohli nejakým spôsobom zaujímať, vrátane elektronických a to aj v prípade, že sa vzťah s používateľom skončí.

Vaše údaje budú na základe vyššie uvedených účelov uchované, dokým používateľ nenamietne alebo nevyjadrí nesúhlas voči opísanému zaobchádzaniu s osobnými údajmi.

Poskytnutím vašich údajov zaručujete, že ste si prečítali a výslovne akceptovali spracovanie vašich osobných údajov, ako je uvedené. Kedykoľvek však môžete daný súhlas odvolať, ako aj uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie, námietku, obmedzenie spracovanie a prenosnosť, ak sú uvedené práva použiteľné, a to prostredníctvom e-mailu Lopd.datos.personales@calvo.es, pričom musíte poskytnúť fotokópiu vášho OP alebo rovnocenného dokumentu ako aj špecifikáciu Vašej žiadosti.

Taktiež, ak si myslíte, že s vašimi údajmi bolo nesprávne zaobchádzané, máte nárok podať žiadosť na Španielskej agentúre pre ochranu údajov (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Spoločnosť CALVO prijala potrebné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti osobných údajov a zabránenie ich zmene, strate, zaobchádzaniu alebo neoprávnenému prístupu, berúc do úvahy stav technológie, povahu uložených údajov a riziká, ktorým sú vystavené, či už pochádzajú z ľudskej činnosti alebo z fyzického alebo prírodného prostredia.

Užívateľ si však musí uvedomiť, že bezpečnostné opatrenia na internete nie sú nepreniknuteľné.